Vedtægter

Du er her: Forside / Om Valby Judoklub / Vedtægter

Foreningen ’Valby Judoklub’ er stiftet d. 27. februar 2020 og har hjemsted i Valby i Københavns kommune.

Foreningen er tilsluttet Judo Danmark (DJU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt begge disses love og bestemmelser. Foreningens vedtægter kan pr. definition ikke være i konflikt med DJU’s og DIF’s love og bestemmelser.

Foreningens formål er at tilbyde alle interesserede undervisning i judo og dermed mulighed for, at medlemmerne kan opnå indsigt i judo som sport og motion og i det tankesæt, der udgør sportens fundament. Valby Judoklubs formål er desuden at tilbyde klubbens medlemmer en ramme om et stærkt socialt fællesskab med en bred vifte af fælles aktiviteter.

Endelig er det foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for foreningens udvikling i overensstemmelse med dansk foreningstradition.  

Optagelse af både aktive og passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen som fastsat i § 9 og § 13.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningensformålsparagraf, samt at respektere det træningskodeks, der i enhver given træningssituation defineres af træneren.

Manglende overholdelse af disse regelsæt kan medføre midlertidig udelukkelse, samt – ved skærpende omstændigheder – eksklusion af foreningen, dog under iagttagelse af høringsret som fastsat i § 8.

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Foreningen forpligter sig til at overholde Persondataloven.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Bestyrelsen kan dog i specielle tilfælde vælge at dispensere fra dette varsel. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

Kontingentets størrelse og aldersstrukturen fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftale med trænere om en fast timeløn op til en årlig udgift pr.træner på 50.000 kr. Kassereren er bemyndiget til at indgå aftale med aflønnede trænere om den mest hensigtsmæssige afregningsform ift. frekvens og den forventede længde af ansættelsesperioden.

Bestyrelses- og andre tillidsposter aflønnes ikke.

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (kaldet eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Afgørelsen træffes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed, dog har medlemmet krav på at blive hørt inden afgørelsen.

I sager om eksklusion kan medlemmet desuden gøre gældende, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Medlemmet vil i disse tilfælde være midlertidigt udelukket i den mellemliggende periode. Majoritetskrav for eksklusion er fastsat i § 17.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamlingafholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse med angivelse af foreløbig dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel ved mail til alle medlemmer.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag,fremsendes disse til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtteindbyde. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af revisorpåtegnet regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand (i lige år)
  8. Valg af kasserer (i ulige år)
  9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer jf. § 13 Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §15 Eventuelt

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, ogsom ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver vedtægtsændringer, eksklusioner og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt blot ét medlem forlanger det. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fem uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angårkrav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen udgøres af mindst 5 og højest 7 medlemmer, er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold tilvedtægten.

Formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinæregeneralforsamling. Formanden og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved udpegelse blandt bestyrelsesmedlemmerne afen sekretær og en næstformand.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 9.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. januar overgive regnskabet for det foregående år til revisoren. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen på skift en revisor i lige år og en revisorsuppleant i ulige år. Revisoren skal hvert år inden udgangen af januar revidere regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren forsyner regnskabet med en påtegning.

Revisoren har i øvrigt til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Foreningen tegnes af formanden og mindst ét yderligere bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Salg eller pantsætning af fast ejendom eller andre aktiver med en samlet handelsværdi på over 25.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen. Sammenhørende aktiver kan ikke opdeles og frasælges i enkeltdele.

Salg eller pantsætning af fast ejendom eller andre aktiver med en samlet handelsværdi på over 100.000 kr. skal godkendes af to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Lånoptagelse skal uanset beløb godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Repræsentation, sammenkomster og gaver kan ikke betales med foreningens midler. Undtaget herfra er én årlig sammenkomst for bestyrelse samt faste trænere til en beskeden kuvertpris, samt gaver til beskedne beløb ved fødselsdage eller jubilæer blandt foreningens nærmeste interessenter.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhvilerforeningen.

Ændring af vedtægterne samt eksklusion af medlemmer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Ændringer i § 1, § 2, § 3 og § 16 kan kun ske ved vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 måneder mellemrum, og når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldtekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.